top of page

Polityka prywatności usług

My w interesie LLC. (zwana dalej „Firmą”) będzie przetwarzać wszystkie informacje użytkownika związane z usługami gier Spółki pod marką usługi Interest i wszystkimi powiązanymi z nią usługami (zwane dalej łącznie „Usługą”) zgodnie z poniższym.

 

Pozyskane informacje i zakres wykorzystania

Spółka będzie wykorzystywać i pozyskiwać informacje o użytkownikach w następujący sposób:

 

Informacje o użytkowniku

 ・Informacje zarejestrowane przez użytkowników

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z Usługi tak płynnie, jak to możliwe i promować bezproblemową komunikację między użytkownikami, użytkownicy mogą zostać poproszeni o zarejestrowanie dodatkowych szczegółów, takich jak informacje o profilu, imiona postaci itp. Wszelkie informacje o profilu i imiona postaci wyświetlane w usłudze oraz wszelkie inne informacje (tekst, zdjęcia, filmy itp.) zarejestrowane lub opublikowane przez samych użytkowników w celu pokazania innym użytkownikom będą widoczne dla innych użytkowników. Takie zgłoszenia są opcjonalne, ale Usługa, w całości lub w części, może być niedostępna, gdy takie informacje nie zostaną przesłane.

 

 ・Wydarzenia promocyjne

Mogą wystąpić sytuacje, w których użytkownicy zostaną poproszeni o podanie szczegółów, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć i data urodzenia itp., do celów ankiet, losowań, a także innych wydarzeń promocyjnych, w których Firma wymaga tych danych do wysyłki nagród, dostarczenia zakupionych produktów itp. do użytkowników.

 

・Informacje kontaktowe użytkownika 

Firma gromadzi informacje o użytkowniku, gdy informacje o użytkowniku są wprowadzane do internetowego formularza zapytania Firmy, w tym adres e-mail, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego itp., aby pomóc ustalić tożsamość użytkownika, zbadać zgłoszone problemy i zapewnić odpowiednią odpowiedź te zapytania.

 

Informacje o korzystaniu z Serwisu

·Ciasteczka

Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę użytkowników, a także w celach konserwacyjnych i bezpieczeństwa, pliki cookie będą używane do przechowywania ustawień użytkownika, rejestrowania liczby dostępów oraz monitorowania wzorców użytkowania i statystyk. Użytkownicy mogą wybrać dezaktywację plików cookie, jednak w takich okolicznościach użytkownicy nie będą mogli korzystać z części Serwisu, które wymagają aktywacji plików cookie, takich jak te, które wymagają logowania.

 

・Dzienniki

Po uzyskaniu dostępu do Usługi adres IP użytkownika, typ przeglądarki, język przeglądarki itp. są automatycznie uzyskiwane i przechowywane. Takie informacje będą wykorzystywane do analizy środowisk użytkowników, umożliwiając w ten sposób Firmie świadczenie lepszej Usługi, a także zapobieganie wszelkim nieautoryzowanym/oszukańczym praktykom, które zakłócają normalne działanie Usługi.

 

·Informacje o urządzeniu 

Informacje o urządzeniach użytkowników (typ systemu operacyjnego, numer seryjny, identyfikator reklamowy itp.) mogą być czasami pozyskiwane. Firma może również powiązać uzyskane identyfikatory reklamowe z identyfikatorami wewnętrznymi nadanymi każdemu użytkownikowi. Informacje te będą wykorzystywane do świadczenia lepszych usług, a także do celów identyfikacji i zapobiegania wszelkim nieautoryzowanym/oszukańczym praktykom, które zakłócają normalne działanie Usługi.  

 

Przeznaczenie

Spółka wykorzysta pozyskane dane osobowe w następujących celach:

 

・zaoferować użytkownikom niezakłóconą i płynną obsługę

・zapobiegać nieuprawnionemu/oszukańczemu korzystaniu z Usługi

„agregowanie danych statystycznych dotyczących Serwisu”

przeprowadzać badania i analizy mające na celu przeglądanie i ulepszanie Usług

・umożliwić Firmie skuteczne radzenie sobie z zapytaniami użytkowników

dostarczania informacji dotyczących Usługi itp., a także informacji reklamowych od naszych partnerów biznesowych

・zapewnić nowe przyszłe rozwiązania dotyczące Usługi

・ losowanie zwycięzców na imprezy promocyjne, prezenty kurierskie dla tych zwycięzców oraz dostarczanie zakupionych produktów itp.

・do przeprowadzania kontroli tożsamości, gdy użytkownik składa zapytanie itp.

powiadamiać użytkowników o wszelkich innych ważnych informacjach dotyczących Usługi oraz kontaktować się z użytkownikami w razie potrzeby

 

Dostarczenie informacji

Firma nigdy nie przekaże informacji o użytkowniku stronom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że Firma jest do tego zobowiązana i/lub dozwolona na mocy obowiązującego prawa.

 

Delegacja informacyjna

Spółka może powierzyć, w zakresie, w jakim uzna to za niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu korzystania z Usługi, przetwarzanie danych osobowych zebranych od użytkowników, w całości lub w części, powiernikowi. W takich okolicznościach Spółka odpowiednio oceni uprawnienia powiernika, nałoży na powiernika umowę o zachowaniu poufności i ustanowi odpowiedni system zarządzania informacjami.

 

Wspólne korzystanie z informacji

Spółka może udostępnić dane osobowe użytkownika partnerowi biznesowemu, gdy współpraca partnera biznesowego jest potrzebna w celu dalszego świadczenia Usługi użytkownikowi.

W takich okolicznościach Spółka poinformuje użytkownika o celu udostępniania informacji, nazwie partnera biznesowego i menedżera informacji, a także o rodzaju udostępnianych informacji przed udostępnieniem danych osobowych użytkownika takiemu partnerowi biznesowemu.

 

Moduły stron trzecich 

Nasza aplikacja korzysta z zewnętrznych agencji reklamowych do umieszczania reklam w Internecie lub innych mediach. Aby zmierzyć skuteczność reklam w celu określenia, ile należy zapłacić agencjom reklamowym, instalujemy moduły stron trzecich w ramach Aplikacji. Możemy również instalować moduły stron trzecich w Aplikacjach, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z Usługi. Można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, w których zostaną zainstalowane takie moduły stron trzecich  tutaj.  

 

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą, za pomocą procedur określonych przez Spółkę, przesłać Spółce wniosek o ujawnienie danych osobowych. Spółka z kolei ujawni takie informacje, z wyjątkiem następujących warunków:

 

・gdy ujawnienie może zaszkodzić życiu, ciału, własności lub innym prawom lub interesom użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej

gdy ujawnienie może poważnie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Spółki

gdy samo ujawnienie stanowiłoby naruszenie prawa i/lub przepisów

・gdy Firma nie jest w stanie zweryfikować własności użytkownika danych osobowych, których ujawnienia zażądano.


Po ujawnieniu użytkownicy mogą, zgodnie z procedurami określonymi przez Spółkę, wysłać Spółce prośbę o poprawienie, dodanie lub usunięcie danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownicy uznają, że dane osobowe zarejestrowane w Spółce są nieprawidłowe. W takich okolicznościach Spółka szybko rozpatrzy wniosek w celu osiągnięcia pożądanej intencji użytkownika i poprawi, doda lub usunie dane osobowe na podstawie ustaleń Spółki.

 

Gdy użytkownicy zażądają ujawnienia przez Spółkę ich danych osobowych, których nie można potwierdzić/dostępu za pośrednictwem Usługi, Spółka może obciążyć użytkowników określoną opłatą za procedury ujawnienia. Użytkownicy mogą swobodnie decydować, czy przekażą Spółce swoje dane osobowe, jednak użytkownicy mogą nie być w stanie korzystać z części Usługi, dopóki nie przekażą Spółce niezbędnych informacji.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana. Użytkownicy zostaną powiadomieni o ważnych zmianach w rozpoznawalny sposób.

 

Zapytania

Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub pytania, skargi lub komentarze dotyczące postępowania z danymi osobowymi związanymi z Usługą, użytkownicy proszeni są o kontakt z nami za pośrednictwem tego formularza.

ten formularz

 

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

bottom of page